011 / 373-17-34


Dostava prevoda

Šta Vam je najbitnije pri korišćenju prevodilačkih usluga?
Kvalitet prevoda
Poštovanje rokova
Pristupačne cene
Ljubaznost osoblja
Rezultati

Newsletter


PISMENO PREVODJENJE SA OVEROM

Vršimo pismeno prevodjenje i sudsko tumačenje sa engleskog, nemačkog, francuskog, italijanskog, kineskog, španskog jezika, slovenačkog jezika, švedskog jezika, poljskog jezika, rumunskog jezika na srpski i obrnuto. Možete nam se obratiti i za sve svetske jezike. U tom slučaju obezbedićemo vam usluge naših najboljih saradnika.


Pored usluge prevodjenja i sudskog tumačenja, vršimo usluge lekture i korekture dokumenata ili tekstova. Naši sudski prevodioci i tumači su iskusni, diplomirani filolozi a njihov rad podrazumeva pravopisno i jezičko uredjivanje originalnog, autorskog rukopisa i prilagodjavanje duhu jezika na kojem je tekst napisan.

jezici

Jezik

Jezik je sistem gestikulacije, simbola, znakova, reči i gramatike. Koristi se za prikaz i razmenu koncepata,  za ideje, misli, značenja i komunikaciju. Proučavanje jezika kao koda se zove lingvistika, koju je u tom obliku uveo Fernand Sosir. Oni koji govore ili na druge načine koriste jezik smatrani su delom te jezičke teorijsko-lingvističke zajednice.

Neophodno je razlikovati pravi, upotrebni jezik od standardnog tojest zvaničnog. Standardni jezik postoji dok postoji podržavajuća politička struktura, a upotrebni jezik od takvih struktura ne zavisi. Standardni jezik je usko vezan za političke i etničke prilike, a upotrebni jezik nije vezan iako se ne može osporiti uticaj medju njima.

Najbolji primer za ovo je južnoslovenski jezički prostor.  Od Crnog mora na istoku do Alpa na zapadu i od južne Madjarske na severu do severne Grčke. Na tom prostoru postoji sedam standardnih jezika....bugarski, makedonski, srpski, crnogorski, bošnjački, slovenački i hrvatski i jedan nekada standardni srpskohrvatski. Danas, sa stanovišta podržavanja političkih struktura  to je mrtvi jezik. Sa druge strane  postoji jedan jedini dijalekatski kontinuum. Pomerajući se od istoka prema zapadu i od severa prema jugu Balkana između dva susedna mesta se neće pronaći do te mere značajna dijalekatska razlika. Ta dva mesta bi se mogla definisati kao naseobine u kojima se koriste različiti jezici.

Bugarski jezik je zasnovan na istočnim dijalektima bugarskog jezičkog prostora Standardni srpski jezik zasnovan na zapadnim dijalektima srpskog jezika. Govornici zapadnih bugarskih dijalekata i govornici istočnih srpskih dijalekata govore praktično istim jezikom i medju njima ne postoji ni najmanje nerazumevanje. Iako se načelno mogu razumeti, govornici ova dva standardna jezika imaće poprilično teškoća u sporazumevanju ako se gledaju severni delovi ovih zemalja. Slična je stvar i sa razlikom između slovenačkog i hrvatskog jezika, ali i svakog ponaosob, srpskog i bugarskog jezika prema makedonskom jeziku.
 
Stvari postaju znatno zanimljivije kada se uporede standardi četiri zvanična jezika nastala na osnovu danas mrtvog, srpskohrvatskog jezika. Čak i izmedju standarda srpskog, crnogorskog, bošnjačkog i hrvatskog jezika ne postoje razlike koje bi ih lingvistički odvojile u sasvim različite jezike. Zaključujemo da je politički i etnički osećaj govornika tih jezika takav da se oni poistovećuju samo sa normom jezika svog etniciteta, jezikom svoje države.
 
Šta je prevodjenje?
 
O prevodjenju...Biti dvojezičan znači da imate znanje dva jezika. Medjutim, prevod se ne pravi reč po reč. Naprotiv, prevodjenje podrazumeva duboko poznavanje teksta pisanog na izvornom jeziku, znajući kako odabrati najbolje reči i izraze i preneti poruku na tačno ciljanom jeziku. Ne mogu svi dvojezični prevodioci uraditi dobar prevod. Ne znači da je neko dobar prevodilac ukoliko ima diplomu. Na žalost, mnogi ljudi misle da su dobri prevodioci ako su završili četiri godine stranog jezika u srednjoj školi. Čak i ako ste tečan govornik, ne znači da ste dobar prevodilac.Takodje, postoji dosta odličnih prevodilaca koji nemaju formalno obrazovanje, a jezik su naučili živeći dugi niz godina i u inostranstvu.

Savremeni alati za prevodjenje
 
Mnogi alati za prevodjenje su sada dostupni na tržištu, ali su daleko od mogućnosti da obezbede dobar i pouzdan prevod. Oni nisu u stanju da razumeju različita značenja reči izdvojene iz konteksta pa je prevedeni tekst često nerazumljiva gomila reči poredjana jedna za drugom. Osim toga, prevodilački alati su potpuno nesvesni razlika koje postoje izmedju redosleda reči u izvornom jeziku i ciljanom jeziku. Prilično često nam dolaze klijenti koji traže da im se koriguje prevod koji je odradjen na nekom prevodilačkom alatu, ali takvi prevodi uvek moraju da se prevode od "nule".

Različiti prevodioci će isti tekst prevesti na različite načine, a to je zato što prevodjenje nije egzaktna nauka tako da ne postoji jedinstven ispravan način prevodjenja drugog jezika. Ako želite da vaši prevodi više odgovaraju kontekstu koji vam je potreban, pokušajte da angažujete prevodioca koji je dobro upoznat sa tematikom koja se prevodi.


Maternji jezik je onaj jezik koji ste kao dete prvo naučili. To je jezik koje dete najbolje zna i koristi, jezik kojim se osoba identifikuje i kojim govori majka. Sa stanovišta nauke to je jezik na kojem sanjamo, mislimo ili računamo, jer sve te funkcije spadaju u onu vrstu koja se usvaja u prvom jeziku, maternjem jeziku.
Pružamo usluge prevodjenja i sudskog tumačenja za engleski, nemački, francuski i španski jezik.