Prevodi sa overom sudskih tumača

Čekić - sudski prevodilacSudski tumač je osoba sa visokim, stručnim i usavršenim jezičkim obrazovanjem, postavljena od nadležnog suda, koja svojim pečatom i potpisom dokazuje da je prevedeni dokument istovetan originalu. Naši sudski tumači i prevodioci su diplomirani filolozi i članovi Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca u Beogradu. Nudimo vam vrhunski kvalitet profesionalnih prevoda po veoma povoljnim cenama kao i besplatnu dostavu prevedenih dokumenata. Prevodimo i overavamo lična dokumenta građana: diplome, svedočanstva, potvrde, ugovore, uvernja i slično, pravna i sudska dokumenta, dokumentaciju društava, tehničku dokumentaciju, medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, ostala stručna dokumenta, spise, sertifikate, rešenja i sl.

 

Pored usluge prevođenja, svaki dokument se dodatno lekturiše. Lektura i korektura podrazumeva stilsku, gramatičku i jezičku obradu teksta koja odgovara jeziku na koji se prevodi, a takođe i proveru i ispravljanje slučajnih interpunkcijskih, tipografskih, pravopisnih i ostalih grešaka ili drugih manjih propusta. Takođe proveravamo gramatiku, pravopis i opštu povezanost i integritet originalnog i prevedenog dokumenta.

 

Sudski tumači i prevodioci Beograd

 

Naši sudski prevodioci na odgovarajući način koriste potrebnu terminologiju i završavaju prevođenje u zadatom dogovorenom roku. Oni su profesionalci i ispunjavaju zahteve za konstantnu brzinu i preciznost prevođenja pod pritiskom. Pružamo pouzdanu uslugu u svim aspektima prevođenja jezika. Postavili smo visoke standarde u prevođenju i sudskom tumačenju i zbog toga smo veoma ponosni. Precizan i tehnički složen posao obavljamo na vreme i uz punu diskreciju. Specijalizovali smo se za razne oblasti prevođenja. Našim klijentima donosimo profesionalizam, svež pristup jezičkim uslugama i visok nivo profesionalnosti. Imamo i kvalitet i visokokvalifikovano osoblje. Naša reputacija za kvalitet i pouzdanost nam je otvorila mnoge kontakte sa novim klijentima od kojih većina dolazi kod nas kroz direktnu preporuku. Zaposleni u našoj prevodilačkoj agenciji omogućavaju klijentima da maksimalno iskoriste mogućnosti koje su im na raspolaganju.

 

Sudski prevodi zahtevaju temeljno razumevanje jezika koji se prevodi.

 

Sudski tumač se takođe odaziva po pozivu suda u sudskim predmetima u cilju pružanja usmenih i pismenih prevodilačkih usluga. Sudski tumač nije ograničen samo po usmenom i pismenom sudskom tumačenju, po svom pozivu sudskog tumača, on je takođe i profesionalni prevodilac koji pruža usluge prevođenja bez overe sudskog tumača. Naši sudski tumači su postavljeni od strane Ministarstva pravde u Beogradu. Mi ispunjavamo sve zakonske uslove. Oslanjamo se na veliko iskustvo naših sudskih tumača i prevodilaca, a pre svega u prevođenju pravnih materijala i lične dokumentacije. Naši lingvisti su navikli da prevode kompleksne i često osetljive materijale u veoma kratkim rokovima. Vršimo prevođenje i sudsko tumačenje u različitim oblastima. Mi takođe obavljamo brojne prevodilačke usluge za sve sektore tržišta uključujući pravo, medicinu, tehniku, nauku, biznis i mnoge druge. Naša agencija vam pruža usluge prevođenja na engleski jezik, nemački jezik, španski jezik, francuski jezik, italijanski jezik, ruski jezik, poljski jezik itd.