Prevodi sa overom sudskih prevodilaca

Cekic sudskog tumaca

Sve usluge sudskih prevodilaca na jednom mestu. Sudski prevod ili prevod sa overom - pečatom ovlašćenog sudskog prevodioca je naš osnovni proizvod. Garantujemo savršeno poznavanje jezika, stručnost za sve oblasti, angažman i motivisanost, korišćenje savremenih tehnologija radi što boljeg formatiranja tekstova, lekturu i korekturu i savršenu koordinaciju celokupnog procesa od strane naših sudskih prevodilaca. Naglašavamo brzinu, fleksibilnost, kvalitet i pouzdanost u celokupnom procesu kao i garantovanje poštovanja rokova. Pod pojmom "službena dokumenta" podrazumevamo razna uverenja, diplome, svedočanstva, izvode iz matičnih knjiga, pečatirana službena uverenja itd.

 

Poslovno pismo je čest oblik dokumenta sa kojim se susreće sudski tumač ili sudski prevodilac. Ono, na primer, može biti predmet sudskog spora i zato klijent mora dobiti sve validne elemente u tekstu, odnosno vrlo precizan prevod poruke izvornog teksta, a da se pritom ne menja smisao. Tehnička dokumentacija obuhvata veliki broj različitih dokumenata kao što su tehničke specifikacije, katalozi, uputstva za upotrebu, tehnički projekti, troškovnici, legende i slično.

Vrste dokumenata koja se overavaju najčešće su:

 

  • službena dokumenta
  • poslovna pisma
  • tehnička dokumentacija
  • ugovori
  • tenderi
  • lična dokumentacija
  • razna dokumentacija


Ugovori su najvažniji dokument sa kojim se sreće sudski prevodilac. U ugovoru postoje važni i značajni delovi, ugovor je naime pravni akt i od preciznosti njegovog prevoda zavisi sudbina eventualnog spora između dve strane. Odredbe ugovora se odnose na cene, garancije, dinamiku plaćanja, način plaćanja, način usluge, administraciju i slično, te su ove odredbe vrlo precizno formulisane. Ovde je uloga prevodioca izuzetno odgovorna. Osim službenih dokumenata, tehničke dokumentacije, poslovnih pisma i ugovora, naša agencija vam nudi razne vste prevodilačkih usluga kao što su: katalozi, prospekti, propagandni materijal, protokoli, izveštaji i slično. Osnovno pravilo je da prevodilac pre nego što pristupi radu prvo mora da pročita ceo dokument. Sudski prevodilac mora da shvati suštinu teksta i da razume problematiku dokumenta. Davanjem garancije na sve naše overene prevode, preuzimamo na sebe odgovornost u pogledu kvaliteta i pouzdanosti, što se uostalom ogleda i u poverenju koje su nam ukazale renomiranije firme iz cele Srbije, poznata međunarodna preduzeća i brendovi, ugledne organizacije, državne institucije, sportski klubovi, advokatske kancelarije, sudski veštaci itd. Nudimo vam pismene prevode sa overom sudkog tumača, overene prevode ličnih dokumenata, overene prevode pravne, tehničke, medicinske, biznis dokumentacije, sudske dokumentacije i mnoge druge.

 

Prevodilačke usluge

 

Prevodilac je osoba sa stručnim sposobnostima da prevede strani jezik u maternji i obnuto. Za razliku od usluga sudskih tumaca, za ovu vrstu prevoda nije potrebna overa dokumenata. Svi naši prevodioci pored stručnog lingvističkog znanja poseduju organizacione sposobnosti kako bi naše poslovanje sa vama doveli do apsolutne savršenosti. Naši prevodioci pristupaju svakom našem klijentu sa obavezom i željom da se uspostavi partnerski i profesionalni odnos u kojem će obe strane biti na dobitku. Profesionalni prevodilac je zanimanje koje zahteva visok nivo obrazovanja, opšte znanje i izuzetno poznavanje jezika, a posebno iz oblasti naučne i stručne literature. Prevođenje je izuzetna veština prenošenja misli, činjenica, pa i osećanja sa jednog jezika na drugi. Ako se radi o službenom prevodu nekog dokumenta, čitalac prevoda ne sme imati nikakvih nedoumica oko smisla poruke koju prima. Prevodilac nije neko ko samo zna strani jezik, već poseduje veštinu da određeni tekst, napisan na jednom jeziku, prenese na drugi i pritom ga prilagodi duhu jezika tako da čitalac ima utisak da je tekst izvorno napisan, odnosno izgovoren na jeziku na koji se prevodi. Drugim rečima, u dobrom prevodu se ne oseća intervencija prevodioca. Prevodilačke veštine podrazumevaju i neka druga znanja i iskustvo koje se neprekidno nadograđuje. Prevođenje je materijalna radnja i odvija se u više etapa. Prva etapa je čitanje izvornog teksta, a zatim slede logička i gramatička analiza teksta ili dokumenta koji se prevodi. Kada se shvati poruka pročitanog teksta, traži se odgovarajuća struktura koja će najbolje preneti tekst u ciljni jezik. I pored velikog iskustva, prevodilac uvek ulaže veliki napor kako bi svoj posao obavio maksimalno profesionalno jer u svakom jeziku postoji bezbroj mogućih struktura. Celokupan projekat izvršiće naši iskusni, stručni, diplomirani i specijalizovani sudski prevodioci za mnoge oblasti i u svim područjima stručnog prevođenja.