Vrste prevoda

vrste prevoda, zena sa globusom

Postoji dve vrsta prevoda, a to su pismeni prevodi sa overom sudskog tumača i pismeni prevodi za koje nije potrebna overa sudskog tumača. Prevodi za fizička lica sa overom ovlašćenih sudskih tumača najčešće su – diplome, svedočanstva, uverenja, izvodi iz matičnih knjiga, potvrde, izjave, rešenja i slično. Za pravna lica to su uglavnom uskostručni prevodi razne dokumentacije, ugovora, tendera, prezentacije, poslovnih pisama, poslovne korespondencije i slično. Naš tim prevodilaca i lektora predstavlja mešavinu jezičkog znanja, iskustva i posvećenosti. Dosledno pružamo visokokvalitetne prevodilačke usluge u svim oblastima i sektorima sa overom sudskog tumača ili bez overe. Sudski tumač je prevodilac koji je ovlašćen od strane nadležne ustanove - suda u Beogradu. Kako bi postao ovlašćeni sudski tumač, prevodilac mora zadovoljavati uslove koje određuje pravilnik o sudskim tumačima. Sudski tumač prevodi sve vrste dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašćen na srpski i obrnuto. Takođe je moguće i da prevodi sa jednog stranog jezika na drugi strani jezik za koji je ovlašćen.

 

Procesi prevođenja i sudskog tumačenja

 

Sudski tumač prevod overava svojim pečatom i potpisom i na taj način garantuje da je overeni prevod dokumenta veran originalu. Overeni prevod se povezuje zajedno sa kopijom originalnog dokumenta. Cilj sudskog tumača je izraditi prevod koji sadržajno, stilski i terminološki u potpunosti odgovara originalnom tekstu. Zato se prevođenju pristupa vrlo sistematično i sa puno truda i pažnje. Sam proces započinje upitom klijenta na temelju kojeg se izrađuje precizna ponuda. Kako bi bilo moguće izraditi što je moguće tačniju ponudu, dokument koji će se prevoditi mora biti priložen. Primljeni dokument se pažljivo analizira, pa se po potrebi kontaktira klijent kako bi se osigurala sadržajna, stilska i terminološka usklađenost sa originalnim tekstom. U tom slučaju je ponekad potrebno izraditi i poseban rečnik koji obuhvata stručnu terminologiju iz originalnog teksta. Nakon što je izvršena detaljna analiza, izrađuje se i klijentu dostavlja precizna ponuda. Po prihvatu ponude, prevodilac ili sudski tumač pristupa prevođenju. Nakon što je preveden, tekst se prosleđuje na lekturu, odnosno uklanjanje pravopisnih i gramatičkih grešaka i prilagođavanje duhu jezika. Ovde je potrebno naglasiti da je prevodilac i lektor. Izuzetno je teško kontrolisati tekst koji ste sami napisali. Iz tog razloga će stilsku i jezičku besprekornost prevedenog teksta osigurati prevodilac koji je prevodio navedeni tekst. Kada je dokument prošao lekturu, spreman je za preuzimanje. Prevodilačka Agencija Popović nalazi se u Beogradu u Zemunu. Mi pratimo izreku "vreme je novac" i uvek ispunjavamo dogovorene rokove sa klijentom. To najviše uspevamo zahvaljujući našem izrazito efikasnom sistemu usluga prevođenja odnosno rada u krugu procesa koji se veoma brzo završava - od vašeg upita do naše ponude, sve preko zajedničkog dogovora i na kraju brzog i efikasnog slanja prevoda.